Podmienky ochrany osobných údajov obchodnej spoločnosti :

BK PARKET, s. r. o.
so sídlom Gustáva Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
IČO: 36 298 859

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ je obchodná spoločnosť BK PARKET, s. r. o., so sídlom Gustáva Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, IČO: 36 298 859 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa :

adresa: Gustáva Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

+421 915 PARKET

e-mail: info@bkparket.com

1.3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby ( ďalej len „zákazník“ ).

1.4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Ing. Róbert Lašák

+421 915 PARKET

e-mail: info@bkparket.com

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol zákazník alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky zákazníka.

2.2. Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje zákazníka a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

– plnenie zmluvy medzi zákazníkom a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona

– oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona

–  súhlas zákazníka so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je

– vybavenie objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť

– zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít, s predchádzajúcim súhlasom zákazníka

3.3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

4.1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

– po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ( maximálne po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)

– po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

– podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy

– zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

– zaisťujúce marketingové služby.

5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Práva zákazníka ( dotknutej osoby )

6.1. Za podmienok stanovených v Zákone má zákazník ( dotknutá osoba ):

– právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

– právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

– právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

6.2. Ďalej má právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov dotknutej osoby.

7.2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečil priestory v ktorých sa listiny obsahujúce osobné údaje uschovávajú pred ich stratou, zničením alebo poškodením.

7.3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Osobitné ustanovenia

8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

8.2. S týmito podmienkami prejavuje zákazník súhlas zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zákazníkovi zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú zákazník prevádzkovateľovi poskytol..

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 11.03.2022

ZAUJALA VÁS NAŠA PONUKA SLUŽIEB?
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ